Op

 Carlo Grevys hjemmeside

Hent denne side som tekstdokument

 

Kriterier for vurdering af opgaver i BA-dansk 

Opgaven får først en foreløbig karakter. Er kommatering, stilistik og ”godt sprog” helt i orden, bliver det en topkarakter, dvs.: 10, 11 og - i ganske særlige tilfælde - 13. Vedr. ”godt sprog”: Se Håndbog i Nudansk.

Den foreløbige karakter reduceres, hvis der er fejl i opgaven. Jo flere forskellige fejl, jo større reduktion. Se listen nedenfor. 

Det regnes for en grov fejl at bøje verber forkert (fx at sætte –r på i infinitiv eller at undlade –r i nutid). Idiotkomma er også en grov fejl. Laver du flere sådanne fejl systematisk, medfører det, at opgaven ikke kan bestå i BA-dansk. Vedr. ”idiotkomma” se Håndbog i Nudansk.

Den endelige karakter fås ved at reducere den foreløbige karakter, hvis der er fejl som disse:

(1)     Idiotkomma (fx før at som infinitivmarkør).

(2)     Retstavning (her tænkes alene på ordenes stammer).

(3)     Fleksion, verber.

(4)     Fleksion, substantiver.

(5)     Et eller to ord, præpositioner (styrende, adverbielt).

(6)     Et eller to ord, substantiver.

(7)     Verber (transitive, intransitive).

(8)     Genitivdannelse.

(9)     Forkortelser og talord, herunder sammensætninger og afledninger.

(10)    Citatteknik.

(11)    Adjektiver og adverbier, fleksion (fx virkelig/virkeligt).

(12)    Præpositioner (fx: ad/af, hos/ved, i/med).

(13)    Ombytning af appellativer og proprier (store og små begyndelsesbogstaver).

(14)    Småfejl (fx: afsnitsmarkering, layout, orddeling, punktopstilling mv.).

(15)    Tegns anvendelse (fx: accenttegn, anførselstegn, apostrof, bindestreg, tankestreg, semikolon, kolon, punktum, spørgsmålstegn).

(16)    Syntaks (fx ordstilling).

(17)    Semantik (ord generelt, forkert anvendelse af fagudtryk, kohærens).

(18)    Kollokationer (ordforbindelser).

(19)    Stilistik (fx: mundtligt/skriftligt sprog, overdreven brug af syntetiske sætningskonstruktioner eller af verbalsubstantiver, genreproblemer etc.).

 

Der kan være andre fejl, der trækker fra udgangskarakteren.

Du skal bruge enten traditionelt eller nyt komma. Hvis du bruger nyt komma, bør du oplyse det i forordet eller i en note.

Retur til Generelle kommentarer