Fagtermer
BA-dansk ved Henning Bergenholtz og Carlo Grevy

 

Tilbage Hovedmenu Næste

Efter hver dobbeltlektion forventes det, at du som studerende er fortrolig med nedenstående fagtermer. Se også ”Grammatik” i Håndbog i Nudansk.

 Hent fagtermerne  i tekstdokument 

1. gang 2. gang 3. gang 4.gang 5. gang
6. gang 7. gang 8. gang 9.gang 10. gang

 

27-10-03 / CG

1.gang

Ortografi – retstavning

Morfologi – ordlære (ordenes byggeklodser)

Syntaks – sætningsopbygning

Stilistik – stillære (vedr. tekstgenrer)

 

Det ny komma

Traditionelt komma

 

Substantiver – navneord

Adjektiver – tillægsord

Adverbier – biord

Præpositioner – forholdsord

 

Komparation – gradbøjning

Fleksion – ordbøjning

 

 

2. gang

Receptionsordbøger

Produktionsordbøger

 

Synonymordbøger

Idiomordbøger

Encyklopædier

 

Etymologi – ordenes historie

 

Intetkøn: t-ord

Fælleskøn: n-ord

 

Appellativer – fællesnævne

Proprier – egennavne

 

Liberal eller restriktiv sprogpolitik

 

Standardordbøger

Fagordbøger og tekniske ordbøger

 

 

3. gang

Verbalsubstantiver – substantiver dannet ud fra verber

Parentistiske sætninger – indskud

Sammensætninger – lange sammensatte ord, især substantiver

Kancellisprog – oprindelig betegnelsen for juridisk sprog

Pronomener – stedord

Personlige pronomener – personlige stedord

Abstraktionsstige – angiver hvor abstrakt noget betegnes

At skrive opløst – hver sætning sin information

Kliche – en frase, en trivialitet

Sammensatte verber – præposition + verbum

 

Denotation – indhold/mening

Konnotation – medbetydning/associativ mening

 

Aktive verber

Passive verber

 

Kasus – fald

Kasus (substantiver): nominativ og genitiv

Kasus (pronomener): nominativ, akkusativ og genitiv

 

Præteritum – datid

Præsens - nutid

Perfektum – førnutid (har/er…)

Pluskvamperfektum – førdatid (havde/var…)

 

Possessivt pronomen – ejestedord

Proprium – egennavn

Pluralis – flertal

Passiv – modsat aktiv

 

Nominativ – nævnefald

Akkusativ – bøjningsmulighed for pronomener

Genitiv – ejefald

4. gang

Sproglige funktioner

Sprogligt materiale

 

Synkrone og diakrone forhold (vedr. samme tid/ vedr. forskellige tidsmæssige perioder)

 

Verber – udsagnsord

Hjælpeverber – være, have, blive, få

Modalverber – burde, gide, måtte, skulle, turde, ville

 

Artikler

 

Possessive pronomener – ejestedord

 

Komplekse og simple ord

 

Sammensætninger og afledninger

 

Opslagsformer og bøjningsformer

Nul-morfem

 

Leksem – ren ordbetydning

 

Afkortninger

 

Sammentrækninger

 

Tilbagedannelser

 

Hjemlige og importerede ord

 

Referattyper

Beslutningsreferat

Konklusionsreferat

 

Direkte og indirekte tale

 

Tempus – tid

 

5. gang

Feltanalyse

Sætningsled, fx: verbal (udsagnsnled), subjekt (grundled), objekt (fx genstandsled).

Ordklasser

 

Finit verbal – kan være verballed i sætning: præsens (nutid), præteritum (datid), imperativ (bydemåde).

Infinit verbal: præsens og præteritum participium (lang og kort tillægsform), infinitiv (at-form).

 

Ledsætning

Helsætning

 

Formelt subjekt, fx: At gå er godt.

Foreløbigt subjekt, fx: Det er godt at gå.

 

Direkte objekt

Indirekte objekt

Prædikativ til objekt/subjekt

 

Sætningsskema

 

Konjunktioner

Sideordning

Underordning

 

Forfelt

Omfangsrige led

 

Sætningsknude

Lånt forfelt

 

Sætningskløvning

 

6. gang

Kommatering

 

Nyt komma – enhedskomma

Traditionelt komma

-         begge er grammatiske

 

Helsætninger/ledsætninger

 

Apposition – forklarende tilføjelser

Imperativ – at-form (kan ikke være verballed)

Konjunktionsforbindelser, fx: efter at, således at, men at, og at

 

Der-kløvning

Det-kløvning

 

Direkte anført tale – replikangivelse

 

Idiotkomma – komma, der sættes uden tanke for grammatikken, fx altid efter: at, og, der

 

Ufuldstændige ledsætninger

Ufuldstændige helsætninger

 

7. gang

Sammensatte verber, fx: tilskrive, afhente, forespørge

 

 

Denotation – indhold/mening

Konnotation – medbetydning/associativ mening

 

Konjunktion – bindeord

Underordningskonjunktion – fordi, da, når, hvis, selvom, mens

Sideordningskonjunktion – og, men, eller

 

Bump i en tekst – manglende sammenhæng

 

Lix, læsbarhedsindex

 

Skriveprocessen: akskild artist og pedant

 

Kommatering

 

Imperativ – implicerer et subjekt, betragtes som helsætning

 

Meningskomma – nødvendigt fx i: skydes ikke henrettes

 

Opremsningskomma

 

Parenteskomma

 

Sætningskløvning

 

Tidsledsætninger

 

Tiltaleord

 

8. gang

Kommunikationsmodellen

-         afsender

-         emnet

-         teksten

-         modtager

-         situation

-         koder

-         hensigter

-         feedback

-          

Roman Jakobsons kommunikationsmodel

-         emotiv funktion

-         konativ funktion

-         referentiel funktion

-         fatisk funktion

-         metasproglig funktion

-         poetisk funktion

 

Analysemodel til sagtekster

-         fra syntese til analyse til syntese

-         førstehåndsindtryk

-         kommunikationssituation

-         sagtekstlig ramme

-         indholdsanalyse

-         billedanalyse

-         sproglig analyse

-         typografi mv.

-         sammenfatning

 

Det ny komma

-         sæt komma efter ledsætninger

-         en ledsætning står tit som sidste led i en anden ledsætning og så skal der først sættes komma efter den sidste ledsætning, dvs. når ledsætningen er helt slut.

 

Pausekomma

er afskaffet, bruges bl.a. i engelsk og serbokrotisk. Det var enerådende før 1700 og valgfrit fra 1918-1996.

 

9. gang og

10. gang

Metakommentarer

Konklusioner

 

Stilarter

Juridisk sprogbrug

Kancellisprog

Skrankepavesprog

 

Stift skriftsprog

Formelt skriftsprog

Akademisk skriftsprog

 

Syntetisk sprog

-         forvægt

-         venstretyngde

-         starter med biomstændighederne

 

Analytisk sprog

-         bagvægt

-         højretyngde

-         skrives ligeud

-         først hovedsætning, så ledsætning

 

Trappediagram

 

Tale og skrift

Transskription

Strukturløshed

Selvrettelser

Anakoluti – mangler slutning og logik

Sætningsknude

Pauselyde

Tomgangssnak

Polysyndese – gentagelse af sideordningskonjunktioner

Slutdublering

Løs udgang

Kontaktpåkaldelse

Svarstørrelser

Forstærkerstørrelser

Aktivkonstruktioner

Klicheer

 

Artikulation

 

Kropssprog

 

Sprognormer

Overnorm

Lokalnormer

-         dialekter

-         regionalsprog

-         fonetiske forskelle

 

Socialnormer

-         højsprog

-         lavsprog

 

Generationsnormer

-         kronolekter

 

Fagnormer

Argot – hemmeligt sprog

Jargon

Slang

Rigssprognorm

Skriftsprognorm

 

Normgivende instanser