Århus 2000
Metaforhjemmesiden ved Carlo Grevy - ny e-mail

Tilbage Hovedmenu Op Næste

Nyt - antologi om metaforer, metaforteori, kognitiv semantik og fagsprog

 

Carlo Grevy

Center for leksikografi, Handelshøjskolen i Århus

Metaforer vi virkelig lever med - et nyt perspektiv

I den lingvistiske forskning har der været en udbredt interesse for at forklare, hvad kriterierne for metaforer er, og hvad metaforers funktioner er ud fra velvalgte eksempler. Således er forståelsen af metaforer i højere grad blevet etableret ud fra eksempler, som skulle eftervise teorien, og i mindre grad ud fra reelle metaforer i konkrete kontekster. Denne metodiske tilgang til metaforerne kan eftervises i metaforforskningen helt tilbage fra Aristoteles over de mere moderne interaktionsteorier helt op til den kognitive lingvistik.

Jeg vil i mit indlæg demonstrere hvorledes man via en sådan metode går galt i byen, idet man via den producerer metaforer ud fra teorien, d.v.s. ud fra en uhensigtsmæssig forestilling om hvad metaforer er, men glemmer de metaforer, som virkelig anvendes. Hvad vi burde gøre var at etablere en teori og en forståelsesramme ud fra de metaforer vi virkelig lever med. Det er ikke svært at se, hvorfor metaforforskningen eksploderede for et par årtier siden: hvis man baserer sin forskning på selvvalgte eksempler, kan der blive mindst lige så mange teorier om metaforer som forskere.

I mit indlæg vil jeg demonstrere, hvorledes metode og teori er og har været uheldigt knyttet sammen i metaforernes historie. Jeg vil fokusere på det sidste skud på stammen i dette forskningsfelt: den kognitive semantik repræsenteret ved bl.a. Lakoff & Johnson. Her bliver metoden endnu mere problematisk end hos de tidligere forskere, idet metoden påstås at angå reelle metaforer. De metaforer, der her skitseres, skulle være de, vi virkelig lever med. Men det kan ud fra undersøgelser af større tekstkorpora eftervises, at også disse såkaldte virkelige metaforer i højere grad er idealiserede eksempler end reelle metaforer.

Ud fra denne kritik af metaforforskningens metodik vil jeg skitsere rammerne for en tilgang til metaforer, som jeg betegner empirisk konstruktivisme. På baggrund af min undersøgelse af ca. 6000 fagsproglige metaforer - især inden for computerteknologi, men også inden for bl.a. humanvidenskaberne - vil jeg vise, at undersøgelser af metaforer, som vi virkelig lever med, kan være med til at ændre en række af de grundantagelser vi har om metaforers funktioner. Og det kan være med til at sætte metaforerne i et nyt perspektiv.

11-01-05 / CG