Metaforer 1
Startside Metaforer 1 Metaforer 2

 

Buus
Dines
Frandsen
Halskov
Hansen
Lundquist
Siggaard
Stjernfelt
Teilgaard
Forord
Deltagere

METAFORER
I SPROG OG TÆNKNING


Proceedings fra Metafornetværkets seminar
i Odense den 8.-10. februar 1996

Redigeret af Carsten Hansen


 

       


Indhold og abstracts
Tallene i parentes angiver sidetal i den trykte udgave.

Forord ved Carsten Hansen (5)

Henrik Obertin Bertelsen
Metodiske problemer i metaforidentifikation (7)
Artiklen viser på baggrund af HOB's magisterafhandling om de kognitive strukturer for præpositionerne 'over' og 'under' på dansk og engelsk - sammenholdt med Lakoffs Case Study fra Women, Fire and Dangerous Things (Lakoff 1987), hvor vanskeligt det er at arbejde med begrebet "kognitive metaforer". Det bliver i artiklen bl.a. pointeret, hvor vigtigt det er at forholde sig til én fast definition af metaforbegrebet. Problemet omkring metaforens abstraktionsniveau tages op til debat, og det konkluderes, at netop her ligger én af årsagerne til de meget forskellige resultater, man ser fremlagt i litteraturen.

Nikolaj Frandsen
Nogle bolde at holde i luften (21)
Artiklen er bygget op omkring fem centrale spørgsmål. Kan alting udtrykkes bogstaveligt besvares benægtende. Hvorfor bruger vi metaforer besvares med en opregning af fem grunde. Hvordan afgrænses metaforer besvares med, at der næppe er nogen enkle kriterier. Er metaforer sprog og/eller tanker besvares med et både/og. Ligger der særlige tankeformer til grund for metaforer besvares med en gennemgang af, hvordan og hvorfor højre og venstre hjernehalvdel deler arbejdet med metaforer mellem sig.

Carsten Hansen
MetafDan. Registrering af dansk forskning og publikationer om metaforer (53)
Som et vigtigt redskab i arbejdet med metaforer er jeg startet på en annoteret registrering af danske projekter og publikationer om metaforer. Forehavendet er døbt MetafDan. Initiativet skal ses som en dansk pendant til tidligere internationale bibliografier om metaforer, frem for alt Noppen (1985) og Noppen (1990), men udvidet med aktuelle løbende projekter. I registret findes foreløbig hovedsagelig de arbejder, som er registreret i forbindelse med Netværket, herunder de allerede indsendte bidrag. Planen er at udvikle et kraftfuldt arbejdsredskab for alle med interesse i metaforer - frem for alt dansk metaforforskning i hele dens videnskabsteoretiske, videnskabsdisciplinære og anvendelsesorienterede bredde og mangfoldighed.

Hans Siggaard Jensen
Metaforen - mellem sandhedsbetingelser og kognitiv signifikans (69)
Artiklen giver en introduktion til visse sammenhænge mellem metaforen og sprogfilosofiske positioner. Desuden forsøger den at give et svar på, hvilke opfattelser af kognition og sprog der overhovedet er forenelige med eksistensen af metaforer, dvs. med metaforer med de egenskaber, som vi stort set idag er enige om, at de har. Man kunne sige, at der søges efter metaforens mulighedsbetingelser.

Jørgen Dines Johansen
Notater om metaforens forhold til parallelisme og analogi (85)
Artiklen forfægter den tese, at det princip, som ifølge Roman Jakobson konstituerer poeticitet, nemlig projektionen af ækvivalensprincippet fra selektionsaksen over på kombinationsaksen, også er operativt i konstitueringen af metaforer.Det grundlæggende er i begge tilfælde parallelisme og analogi. Med udgangspunkt i C.S. Peirces opdeling af det ikoniske tegn i billeder, diagrammer og metaforer foretages en skelnen mellem bogstavelige sammenligninger og lignelser. Begge anses for analogier, og i modsætning til Aristoteles hævdes det, at alle lignelser og metaforer kan konstrueres som analogier.

Lita Lundquist
Metaforer i fagsprogsforskning - i epistemisk og kognitivt perspektiv (99)
Artiklen gennemgår en række visuelle og kinæstetiske metaforer fra den kognitive grammatik, repræsenteret ved Langacker og Talmy, og søger at bruge disse metaforer på at få fire hidtil adskilte paradigmer inden for fagsprogsforskningen til at hænge sammen: fagsprog, tekst, viden og forståelse.

Kim Halskov Madsen
A Guide to Metaphorical Design (115)
Currently there is a growing interest in addressing the role of metaphors in the design process. By addressing metaphorical design from an empirical, a methodological and a theoretical perspective, this paper provides the basis for a systematic guide to metaphorical design. Rather than using a structural or formal mapping definition of metaphor, a pragmatic approach is applied, emphasizing use of metaphor as a particular kind of "seeing as" governed by previous situations and examples rather than by rules and fixed categories.

Esben Buus Steffensen
Metaforer og metafysik hos K.E. Løgstrup (131)
Mit udgangspunkt er fænomenologisk og hermeneutisk filosofi, og ikke kognitiv lingvistik. Jeg arbejder med en metafysik-typologi, som er hentet hos den tyske filosof Martin Seel. Denne typologi forsøger jeg at afprøve på bl.a. K.E. Løgstrups metafysik. Artiklen er udsprunget af dette arbejde, som endnu ikke er afsluttet. Min foreløbige konklusion, er at Løgstrups metafysik er en fortroligheds- eller korrespondens-metafysik. Med metafysik mener jeg - i overensstemmelse med traditionen - et sæt af antagelser om alt det værende, for så vidt som det er til, dvs. eksisterer. Løgstrups metafysik fremlægger en teori om virkeligheden, eller som han siger: "universet" - en teori, som beskriver og tyder de fænomener, der hævdes at bestå uafhængigt af menneskelig artikulation og indgriben.

Frederik Stjernfelt
Termodynamiske metaforer - George Lakoffs kognitive semantik diskuteret ud fra et varmt problem (151)
Jeg vil her undersøge, hvad jeg vil mene kan kandidere til et skema i denne Lakoffske forstand, men som (endnu?) ikke er kortlagt af ham - eet, eller måske flere beslægtede termodynamiske skemaer. For at lokalisere det vil jeg begynde med at betragte en række danske metaforer for unormale sindstilstande.

Alice Theilgaard
Metaforer i terapiens tjeneste (175)
Fra et terapeutisk perspektiv er det væsentligt at udnytte de fundamentale egenskaber ved metaforen: Det metaforiske udsagn adskiller sig fra det rent bogstavelige ved at skabe en vis spænding mellem formidleren og tilhøreren. Den anden egenskab ved metaforen er den, at den på en fortættet måde kan give udtryk for mange fænomener på een gang. Den har et billedligt indhold og en sproglig formulering. Det billedrige, metaforiske sprog har langt større mulighed end det logiske, informative sprog for at påvirke det ubevidste, hvad der letter den kreative og dermed også den terapeutiske proces

Deltagerliste (189)


 

            


Metaforer i sprog og tænkning
© Forfatterne

Redaktion, layout og sats: Carsten Hansen

Tryk: Kopi-Service, Københavns Universitet Amager

ISBN 87- 985932-1-8

Udgivet i 1997 med støtte fra Statens Humanistiske Forskningsråd af Netværket for Metaforer, Kultur og Kognition, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, København Universitet.